Rozsah realizací:

Naše firma se zaměřuje na oblast technického zabezpečení budov, technologických celků a problematice odstraňování vodního kamene. Také realizujeme projekty zaměřené na trvalé snížení energetické náročnosti.

  Otopné soustavy včetně kotelen 
  Kompresory 
  Chlazení - suché chladiče kapalin 
  Projektová dokumentace 
  Vyvíječe páry 
  Kogenerační jednotky 
  Tepelná čerpadla velkých výkonů 
  Vzduchotechnika a klimatizace 
  Vlhčení / sušení vzduchu 
  Aplikace technologie IPS - trvalé odstraňování vodního kamene 
  Projekty a realizace zaměřené na trvalé snížení energetických nákladů 
  Vlastní projekty na nové aplikace, včetně projektů MaR 
  Záruční i pozáruční servis 
  Likvidace odpadů a úklid na pracovišti  
  Montáže 

Rozsah realizací - popis: 

  Otopné soustavy včetně kotelen 
Náš rozsah prací je od instalace zdroje tepla (kotel, tepelné čerpadlo, solární panely...) a veškerého příslušenství kotelen, až po otopná tělesa, podlahová topení nebo konvektory. Provádíme rekonstrukce výměníkových stanic, nebo jejich částí. Zaobíráme se také modernizacemi stávajících kotelen s ohledem na vylepšení uživatelského komfortu a snížením provozních nákladů. Provádíme kontroly a následné úpravy sledovaných parametrů topného media (vody), za účelem prodloužení životnosti a správné funkce otopné soustavy. Zbudované dílo zaregulujeme a hydrostaticky správně vyvážíme.

  Kompresory 
Navrhneme optimální řešení, které splní i nejnáročnější požadavky investora. Montujeme kompresory z různých výkonových řad, včetně zapojení menších kompresorů do série.

  Chlazení - suché chladiče kapalin 
Realizujeme kompletní dodávky a montáže suchých chladičů v široké škále výkonů. Suché chladiče a kondenzátory se používají k předávání tepla z chladícího media (většinou vody) do okolního vzduchu. Nejčastěji se používají v průmyslu, nebo ve velkých budovách, kde není možné použít klasický monoblokový výrobník chladu (chiller) z důvodu vysokého hluku těchto zařízení. Případně se používají na Freecoling (volné chlazení), kdy využíváme nízkou teplotu venkovního vzduchu. Freecoling se využívá nejčastěji pro průmyslové aplikace, nebo pro velké budovy (např. nemocnice nebo hotely), kdy se pro účely chlazení používá teplejší voda než klasická 6/12°C ? například 12/18°C.

  Projektová dokumentace 
Každé realizaci předchází vypracování projektové dokumentace. V případě zájmu o novou instalaci technologie, nebo energeticky úsporného projektu, vypracujeme prováděcí projektovou dokumentaci topení, vzduchotechniky, chlazení, MaR i elektro, včetně technické zprávy.

  Vyvíječe páry 
Realizujeme komplexní dodávky a montáže vyvíječů páry různých výkonů, včetně veškerého příslušenství. Příslušenstvím rozumíme napájecí nádrže, úpravny vody, bezpečnostní a pojistné armatury včetně potrubních rozvodů (plyn, pára, kondenz). Zajistíme výchozí revizi a všechny ostatní legislativní úkony. V rámci kompletace zakázky rovněž zajistíme komínové těleso.

  Kogenerační jednotky 
Realizujeme komplexní dodávky a montáže kogeneračních jednotek, včetně veškerého příslušenství. Do rozsahu montáže patří i zajištění odborného elektrického zapojení. Výkonnostní řada pokryje potřebu rodinného domu, až po velké průmyslové aplikace. V rámci projektové dokumentace můžeme připravit (ve spolupráci s výrobcem) žádost o státní dotace. Pro naše zákazníky po předchozí dohodě zajistíme inženýrský servis, související s vyřízením všech administrativních úkonů, spojených s realizací díla.

  Tepelná čerpadla velkých výkonů 
Navrhneme, naprojektujeme a nainstalujeme tepelné čerpadlo až do výkonu 1,5 MW. Pokud je potřeba zákazníka větší než 1,5 MW topného výkonu, můžeme pro splnění požadavku instalovat příslušný počet tepelných čerpadel. V rámci přípravy projektové dokumentace vždy akceptujeme stávající výchozí pozici zákazníka, s přihlédnutím k reálným dispozičním a prostorovým možnostem. Po dohodě zajistíme inženýrský servis, související s jednáním se všemi dotčenými orgány státní správy a místně příslušné samosprávy.

  Vzduchotechnika a klimatizace 
Realizujeme kompletní dodávky a montáže vzduchotechniky, včetně klimatizačních jednotek, potrubních rozvodů a specifikovaných příslušenství. Klimatizační jednotky odebíráme od renovovaných evropských výrobců, (např: GEA, Wolf, Ciat, Daikin, VTS Clima, atd.) Po dohodě zajistíme pravidelný servis klimatizačních zařízení, zaměřený například na výměnu filtrů, kontrolu mechanicky nejvíce namáhaných částí klimatizačních jednotek, axiálních i radiálních ventilátorů a jejich příslušenství a další.

  Vlhčení / sušení vzduchu 
Realizujeme zakázky zaměřené na vlhčení, nebo sušení vzduchu s přesnou regulací. Jsme schopni zajistit zákazníkem požadovanou vlhkost vzduchu ve stanoveném prostoru s garancí. Každé zakázce s požadavkem na přesnou regulaci vlhkosti vzduchu předchází řádná projektová dokumentace, ve které navrhneme odpovídající systém Měření a Regulace. V rámci splnění požadovaných parametrů vlhkosti a také teploty vzduchu může někdy vyvstat požadavek na dodatečné stavební úpravy prostoru, kam se bude upravený vzduch distribuovat.

  Aplikace technologie IPS - trvalé odstraňování vodního kamene 
Jsme dodavatelem českého, celoevropsky certifikovaného zařízení IPS, které trvale odstraní tvorbu a usazování vodního kamene z různých systémů. Po instalaci IPS likviduje i staré nánosy vodního kamene. Všechny instalace jsou individuálně konzultovány přímo s výrobcem zařízení, který přebírá plnou záruku za funkčnost každého nainstalovaného zařízení. Pro aplikace, zaměřené na likvidaci vodního kamene či jiné specifické požadavky na úpravu vody, můžeme zákazníkům navrhnout například i katexové úpravny vody, či zařízení s reverzní osmózou.

  Projekty a realizace zaměřené na trvalé snížení energetických nákladů 
Specializujeme se na projekty a následné realizace zaměřené na snížení energetických nákladů na topení, chlazení a ostatních technologických zařízení. Každému takovému projektu předchází detailní seznámení se s technickým zázemím zákazníka. Následně se zajímáme o zákazníkovy skutečně fakturované ceny za odebrané energie, a o reálné množství odebraných energií. Naši odborníci ? na základě zákazníkem poskytnutých informací a zjištěných relevantních skutečností ? vypracují technickou zprávu, ze které jsou patrné reálně dosažitelné energetické úspory na konkrétních systémech. Součástí každé vypracované zprávy je i odborný odhad investičních nákladů s výpočtem prosté návratnosti vložených investičních prostředků na každé jednotlivé opatření.

Nedílnou přílohou každé smlouvy, zaměřené na projektovou dokumentaci, je právní doložka o zachování mlčenlivosti. Týká se všech u zákazníka zjištěných skutečností, souvisejících s realizací projektu. Je tím zajištěno, že nedojde k úniku získaných informací třetím stranám. Detailní podmínky právní ochrany se řeší se zákazníkem vždy individuálně.

  Vlastní projekty na nové aplikace, včetně projektů MaR 
Na všechny námi prováděné aplikace vypracujeme projektovou dokumentaci, včetně technické zprávy. To se týká i části měření a regulace. Se zákazníkem jsou vždy konzultovány požadavky na MaR, s ohledem na bezproblémové začlenění nového zařízení do stávajícího systému měření a monitoringu. Můžeme zajistit protokolizaci provozních stavů konkrétního systému, nebo jeho specifikovaných částí. Po technickém vyjasnění stávajících dispozic systému MaR u zákazníka a jeho požadavků, jsou tyto akceptovány a zohledněny už ve výrobě konkrétního zařízení. Systémy měření a regulace, se kterými běžně pracujeme, jsou Honeywell, Siemens, Allen Bradley a další.

  Záruční i pozáruční servis 
Servisní podmínky na konkrétní zařízení nebo technologii, stanovuje vždy příslušná smlouva o dílo. Našim zákazníkům můžeme smluvně nabídnout příjezd servisního technika v časovém rozmezí 3 - 10 hodin od nahlášení poruchy. Servisní technik má neomezený přístup do skladu náhradních dílů. Servis na námi dodaná a instalovaná technologická zařízení je dostupný 24 hodin denně. Našim zákazníkům tedy nabízíme plnohodnotný odborný servis.

Pravidelný servis a opravy můžeme po předchozí dohodě poskytovat i na zařízení a technologie, které jsme neinstalovali.

  Likvidace odpadů a úklid na pracovišti 
V rámci realizace díla vzniká relativně velké množství odpadu. Ten je nutné nejprve na předem stanovené místo dopravit a následně jej zlikvidovat. Standardně je v rámci realizace díla na stavbu přistaven uzamykatelný kontejner, do kterého jsou všechny stavbou vzniklé odpady průběžně umístěny. V rámci předávacího protokolu obdrží zákazník doklad o provedené ekologické likvidaci všech odpadů, které vzniknou v rámci realizace díla.

Úklid na pracovišti je prováděn denně. Je-li zakázka realizována u zákazníka se zvýšenými požadavky na pořádek a hygienu, zajistíme úklid pracoviště pomocí odborné firmy, která se na profesionální úklid specializuje. Detailní požadavky zákazníka na kvalitu úklidu a jeho četnosti je možno detailně specifikovat v příslušné smlouvě o dílo.

  Montáže 
Montáže provádíme výhradně s pracovníky, kteří mají na dané úkony patřičnou odbornost. Při montážích dodržujeme všechna obecná aktuálně platná bezpečnostní a hygienická nařízení. Jsou-li u zákazníka platné zvláštní hygienické či bezpečnostní podmínky, akceptujeme je.

V rámci realizace díla můžeme se zákazníkem ujednat individuální pracovní dobu montérů tak, aby plně vyhovovala pracovnímu režimu zákazníka.

.